หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12121

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ


 
 

 Image

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบการสถาปนาปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2527 มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยจำนวน 4 องค์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระ และพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวว่า “พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา” เพื่อประดิษฐาน ณ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต, ศูนย์พัทยา และสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2542 มหาวิทยาลัยเห็นควรสร้างอาคารหอพระและอเนกประสงค์ศาลาในบริเวณเดียวกับองค์พระ เพื่อถวายพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 และอัญเชิญพระพุทธธรรมทิฐิศาสดามาประดิษฐาน ณ หอพระ เมื่อขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในปีพุทธศักราช 2543
 

 

การอบรม

 
 

Image

1. โครงการเสริมสุข-สร้างปัญญา

เป็นโครงการที่เน้นปฏิบัติภาวนาโดยมีพระเถระและพระที่มีความเชี่ยวชาญมานำฝึกภาวนา
โดยจะจัดทำทุกเดือน เริ่มเดือน มค. 2549 เป็นต้นไป ในแต่ละเดือนจะใช้เวลาปฏิบัติภาวนาและตอบคำถามธรรมะเวลาประมาณ 18.00-21.30 น.  ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีการบวชเนกขัมมะสอนปฏิบัติภาวนาและตอบคำถามธรรมะ ตลอดจนมีศิษย์เก่าหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และประสบการณ์ชีวิตที่อาศัยหลักธรรมเป็นแนวทาง เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาหรือผู้มารับการอบรม และเสริมสร้างการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและมีความสุข

วิธีการ : เน้นการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยพระเถระและพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะบรรยายธรรมสำคัญ  พร้อมนำฝึกปฏิบัติภาวนา รวมทั้งตอบคำถามธรรมะ ส่วนศิษย์เก่าและหรือผู้เชี่ยวชาญจะบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ชีวิตที่อาศัยหลักธรรมเป็นแนวทาง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในวัยเรียน

การรับสมัคร : นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมในวันธรรมดาตามตารางเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องสมัคร ยกเว้นผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมแบบเต็มวัน ส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ จะต้องสมัครล่วงหน้าที่ตัวแทนชมรมรุ่นละประมาณ 30-50 คน เพื่อให้การเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ค่าใช้จ่าย : ในการเข้าอบรมทุกประเภทไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถทำบุญตามศรัทธา

2. โครงการเสริมสุข-เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

เป็นโครงการที่เน้นการนำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย โดยมีพระเถระและผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานมาให้การอบรมการปฏิบัติภาวนาและเพิ่มประสบการณ์ชีวิตโครงการนี้จะจัดทำปีละประมาณ 2 ครั้งๆ ละประมาณ 5-7 วัน เริ่มปี 2459 เป็นต้นไป

วิธีการ : เน้นการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยพระเถระและพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะบรรยายธรรมสำคัญ พร้อมนำฝึกปฏิบัติภาวนา รวมทั้งตอบคำถามธรรมะ ส่วนศิษย์เก่าและหรือผู้เชี่ยวชาญจะบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ชีวิตที่อาศัยหลักธรรมเป็นแนวทาง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในวัยทำงาน

การรับสมัคร : บุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมตามตารางเวลาที่กำหนด โดยต้องสมัครล่วงหน้าที่ตัวแทนชมรม รุ่นละประมาณ 30-50 คน เพื่อให้การเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถทำบุญตามศรัทธา  ยกเว้นในกรณีที่จัดอบรมนอกสถานที่ ผู้เข้ารับการอบรมอาจต้องเสียพาหนะเดินทาง

3. โครงการเสริมสุข-สร้างความอบอุ่มครอบครัวและชุมชน

เป็นโครงการที่เน้นการใช้หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตระหว่างเด็ก พ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว และหรือผู้บริหารและสมาชิกในกลุ่มชุมชน โดยมีพระเถระและผู้มีประสบการณ์มาอบรมการปฏิบัติภาวนาและการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัว และหรือคนในกลุ่มชุมชน โครงการนี้จะจัดทำปีละประมาณ 2 ครั้งๆ ละประมาณ 3 วัน เริ่มปี 2549 เป็นต้นไป  ส่วนใหญ่จะจัดทำในช่วงปิดเทอมหรือในช่วงวันหยุดสำคัญที่คนในครอบครัวหรือกลุ่มชุมชนมีเวลาว่างและชอบใช้ชีวิตร่วมกัน

วิธีการ : เน้นการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยพระเถระและพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะบรรยายธรรมสำคัญพร้อมนำฝึกปฏิบัติภาวนา รวมทั้งตอบคำถามธรรมะ ส่วนศิษย์เก่าและหรือผู้เชี่ยวชาญจะบรรยายให้ความรู้และความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหรือทำงานชุมชนที่อาศัยหลักธรรมเป็นแนวทาง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือในชุมชนท้องถิ่น

การรับสมัคร : สมัครล่วงหน้าที่ตัวแทนชมรม รุ่นละ 30-50 คน เพื่อให้การเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 • พ่อแม่/ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหรือนักศึกษา รวมทั้งนักเรียนหรือนักศึกษา สามารถเข้ารับการอบรมตามตารางเวลาที่กำหนด (ในกรณีที่นักเรียนหรือนักศึกษาสมัคร ต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองสมัครเข้ารับการอบรมด้วย)
 • ผู้บริหารและสมาชิกชุมชนท้องถิ่น สมัครเข้ารับการอบรมได้ตามตารางที่กำหนด (ในกรณีที่สมาชิกชุมชนสมัคร ต้องให้ประธานหรือผู้บริหารองค์กรชุมชนสมัครเข้ารับการอบรมด้วย)

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถทำบุญตามศรัทธา ยกเว้นในกรณีที่จัดอบรมนอกสถานที่ ผู้เข้ารับการอบรมอาจต้องเสียพาหนะเดินทาง

4. โครงการสวดมนต์เพื่อในหลวง

เป็นโครงการใหม่ที่นักศึกษาหรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการภาวนาและหรือมีเวลาน้อยที่จะฝึกปฏิบัติธรรม การสวดมนต์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิได้ โครงการนี้จะจัดทำทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. ประมาณ 3 สัปดาห์ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. 2549 เป็นต้นไป ดำเนินการโดยนักศึกษา มธ. ภายใต้คำแนะนำและช่วยเหลือของคณะทำงานฯ ตามที่นักศึกษาต้องการ โครงการนี้จะเชื่อมโยงและประสานกับโครงการภาวนาเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนและสร้างโอกาสให้กับผู้สนใจได้เลือกการพัฒนาจิตตามพื้นฐานความรู้และความต้องการของแต่ละคน

5.โครงการปรึกษาปัญหาและสนทนาธรรม

เป็นโครงการใหม่ที่นักศึกษาหรือผู้ที่มีปัญหาส่วนตัวในเรื่องการเรียน การสอน การทำงาน หรืออื่นๆ ที่ทำให้ไม่สบายใจและต้องการคำปรึกษาจากพระหรือผู้มีประสบการณ์ที่อาศัยธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โครงการนี้จะจัดทำทุกวันพฤหัส เวลา 19.00-20.00 น. ประมาณ 3 สัปดาห์ต่อเดือน เริ่มพร้อมกับโครงการสวดมนต์ เดือน เม.ย. 2549 เป็นต้นไป และดำเนินการโดยนักศึกษา มธ. ภายใต้คำแนะนำและช่วยเหลือของคณะทำงานฯ เช่นกัน พร้อมทั้งประสานงานกับโครงการอื่นเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนและก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ

สำหรับบวชเนกขัมมบารมี

 • กรุณาแต่งตัวเรียบร้อย ผู้หญิงใส่ชุดขาวหรือเสื้อขาวและกระโปรงดำ ส่วนผู้ชายชุดขาว หรือเสื้อขาว กางเกงดำ
 • ควรนำมุ้ง/กลด/เต้นท์นอน ที่นอนและผ้าห่มมาด้วย (ถ้ามี) รวมทั้งนำเครื่องใช้ส่วนตัว และถ่านไฟฉายมาให้ครบ
 • สมัครล่วงหน้าที่ 081-683-6719, 081-752-1131, 086-819-4300, 081-854-0724, 086-326-0571, 081-647-8160,
  081-837-6212, 089-962-8345, 086-527-4959 เพื่อเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและเรียบร้อย

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 99 ม.8 ถ.พหลโยธิน   ตำบล: คลองหนึ่ง   อำเภอ: คลองหลวง   จังหวัด: ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์: 12121
โทร.: 081-683-6719, 081-752-1131, 086-819-4300
เว็บไซต์: http://horpra.tu.ac.th/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
 
 

การเดินทาง

 1. มีรถตู้จากสนามหลวง ท่าพระจันทร์ หน้าหอใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (ตึกโดม) ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 06.30-18.00 น.
 2. มีรถตู้ไป-กลับ อนุสาวรีย์ชัย-ม.ธรรมศาสตร์ (ท่ารถตรงข้าม สวทช.) ทุกวัน 05.30-20.30 น. เที่ยวสุดท้าย 21.30 น.
 3. รถตู้ขสมก. ไป-กลับ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ท่ารถที่สวทช. 06.30-20.45 น. เที่ยวสุดท้ายจากท่ารถสวทช. ไปสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เวลา 20.45 น.
 4. รถเมล์สาย ปอ. 29, 39, 510 ที่เขียนว่า ธรรมศาสตร์ รังสิต จะเข้ามาในธรรมศาสตร์ และขอลงป้ายโรงอาหารกลาง อยู่ห่างจากหอพระประมาณ 1 ป้ายรถเมล์ หรือขอลงที่หน้าหอพระก็ได้ รถปอ. เที่ยวสุดท้ายประมาณ 4 ทุ่ม ขึ้นกับการจราจรว่าคันสุดท้ายมาช้าหรือเร็ว
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1455]