สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต


ต.โคกแย้  อ.หนองแค  สระบุรี 18230

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (สมชาติ ธมฺมโชโต)

พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) น.ธ. เอก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรัทธาประชากร ต.หน้าพระลาน อ.พระเกียรติ สระบุรี และเป็นประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (ศูนย์ปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต) หมู่ 1 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

ทางสำนักฯ ได้จัดปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ (ศีล 8) สัมมาปฏิบัติ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันสงกรานต์ วันปีใหม่ จัดอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี

พ.ศ. 2542 สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2543 พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา สาขา ส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม

พ.ศ. 2532 พระอาจารย์สมชาติ ธมมโชโต ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ วัดป่าสะพานโดม บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2540 ได้ปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้รักษาสภาพป่า เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะถาวร เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว อาคารรับรอง ห้องน้ำ ภายในหกเดือน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 โดยได้อาราธนา สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม และเริ่มจัดอบรมปฏิบัติธรรมโดยมีพระลูกศิษย์เป็นผู้ให้การอบรมแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม

พ.ศ. 2546 พระอาจารย์สมชาติ ธมมโชโต มีความประสงค์ที่จะหาปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งแต่ไม่ไกลจากสำนักฯ ที่สระบุรี ปลายปี พ.ศ. 2546 คุณวิชัย วนวิทย์ ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ซื้อที่ถวาย 100 กว่าไร่ ที่บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2547 ได้เริ่มก่อสร้าง กุฏิพระสงฆ์ กุฏิกรรมฐาน ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว ห้องน้ำ ปลูกต้นไม้และตบแต่งสถานที่ โดยได้อารธานาสมเด็จพระญาณวโรดมและสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

 

การอบรม

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการมาปฏิบัติธรรม ถือบวชเนกขัมมะ

 1. ผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ปฏิบัติธรรม ถือบวชเนกขัมมะ ให้แจ้งความประสงค์ที่จะขอบวชได้ที่เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ศาลาบุญ และลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดยต้องมีหลักฐาน คือ บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ครั้งละไม่เกิน 9 วัน หากมีความประสงค์จะอยู่ต่อต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 1 วัน และจะพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นรายๆไป ตามความเหมาะสม
 3. ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
 4. ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น หมากพลู ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ
 5. ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด (เช่น กระติกน้ำร้อน วิทยุ เทป) มาใช้ในศาลา ยกเว้น วิทยุซาวอเบาท์ และควรฟังเฉพาะรายการธรรม ห้ามฟังข่าวและเพลง
 6. ห้ามนำของมีค่า และเครื่องรางของขลังทุกชนิดมาประดับตกแต่งร่างกาย
 7. ต้องแต่งกายให้สะอาด สุภาพ เรียบร้อย ด้วยผ้าสีขาว

การแต่งกาย

อุบาสิกา

 1. นุ่งผ้าถุง หรือกระโปรงสีขาว ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งน่อง
 2. สวมเสื้อแขนยาว หรือครึ่งข้อศอก คอไม่กว้างเกินไป ถ้าผ้าบางควรสวมเสื้อซับในด้วย
 3. รวบผม หวีผม ให้ดูเรียบร้อย ไม่ควรปล่อยผมรุงรัง
 4. ไม่ควรนุ่งกางเกง ระหว่างขึ้นปฏิบัติธรรมบนศาลา

อุบาสก

 1. สวมกางเกงขายาวและเสื้อสีขาว ไม่ควรใช้ผ้าบางเกินไป

ข้อวัตรที่ต้องปฏิบัติประจำวัน

• วันจันทร์ - วันศุกร์

03.30-05.30 น.    ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม
08.30 น.               ช่วยกันทำความสะอาด ศาลาบุญ ห้องน้ำ และบริเวณสำนักฯ ให้สะอาดเรียบร้อย
                              ดูแลทำความสะอาด อาสนะ เสื่อ หมอน ผ้าห่ม
13.00-15.00 น.   ปฏิบัติธรรม
18.00-21.00 น.   ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรม

• วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันสำคัญต่างๆ ที่จัดปฏิบัติธรรม

03.30-06.00 น.    ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม
09.00-11.00 น.    ปฏิบัติธรรม
13.00-15.30 น.    ปฏิบัติธรรม
18.00-21.00 น.    ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรม

• ต้องขึ้นศาลาทำวัตรเช้า-เย็น และขึ้นปฏิบัติธรรมตามเวลาที่กำหนด
หากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติได้ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง 
และควรขึ้นศาลาก่อนถึงเวลาปฏิบัติธรรม

กฎระเบียบ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติขณะอยู่ปฏิบัติธรรม

 1. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (ยกเว้นน้ำเปล่า) เข้าไปรับประทานในศาลาบุญโดยเด็ดขาด
  ให้รับประทานที่โรงทาน หรือในที่ที่สำนักฯ จัดไว้ให้
 2. ควรสำรวมกาย วาจาและมีสติ ในขณะตักอาหารและรับประทานอาหาร 
  ควรนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มให้เรียบร้อย ไม่คุยกันในระหว่างรับประทานอาหาร
 3. ห้ามนำหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ธรรมะมาอ่านในสำนักฯ โดยเด็ดขาด
 4. ห้าม สูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินหมาก เสพยาบ้า ยานัตถุ์ และสิ่งเสพติดทุกชนิด
 5. ห้ามพูดคุยกัน และสนทนาเสียงดัง ในระหว่างปฏิบัติธรรม ห้ามนำถุงพลาสติก (ถุงก็อบแก็บ) ขึ้นบนศาลา
  และห้ามทำเสียงดังอื่นใด ที่อาจเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่นในขณะปฏิบัติธรรม
 6. ห้ามนำของมาขาย บอกบุญเรี่ยไร ห้ามเป็นหมอดู หมอนวด หมอเวทย์มนต์ เล่นไสยศาสตร์ ทรงเจ้าเข้าผี โดยเด็ดขาด
 7. ห้ามซักเสื้อผ้าในห้องน้ำ ควรแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ำ
  ห้ามนุ่งกระโจมอก หรือห่มผ้าสไบผืนเดียว หรือใส่เสื้อชั้นในตัวเดียวเดินในที่พัก บริเวณรอบที่พัก หรือบริเวณหน้าห้องน้ำ
 8. ควรช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ห้ามเปิดน้ำ-เปิดไฟทิ้งไว้ ให้ปิดไฟใต้ศาลาเวลา 22.00 น. และเปิดไฟเวลา 03.15 น.
 9. ห้ามตั้งนาฬิกาปลุกก่อนเวลา 03.15 น. และหลังเวลา 22.00 น. ควรรักษาความสงบ ห้ามพูดคุยและทำเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 10. ห้ามปัสสาวะหรืออุจจาระ และห้ามนำกระโถนมาปัสสาวะหรืออุจจาระในศาลาหรือบริเวณรอบๆ ศาลาโดยเด็ดขาด
 11. ในระหว่างถือบวชเนกขัมมะ ห้ามออกนอกบริเวณสำนักฯ หรืออกไปนั่งคุยคลุกคลีที่ร้านค้า โดยไม่มีเหตุจำเป็น
 12. เมื่อครบกำหนดการถือบวชเนกขัมมะแล้ว ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น
 13. ต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ หากได้รับคำเตือน หากผู้ใดฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และเห็นว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียต่อหมู่คณะ
  จะไม่อนุญาตให้อยู่ต่อโดยเด็ดขาด และต้องออกจากสำนักฯ โดยทันที

 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: โคกแย้   อำเภอ: หนองแค   จังหวัด: สระบุรี   รหัสไปรษณีย์: 18230
โทร.: 03-637-9428, 03-630-5239
เว็บไซต์: http://www.sangdhamsongchevit.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

สำนักปฏิบัติธรรม "แสงธรรมส่องชีวิต"  มี 3 แห่ง คือ

 • สี่แยกหินกอง สระบุรี
 • ปากช่อง นครราชสีมา
 • วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต) อุบลราชธานี

มีรถรับ-ส่ง สาธุชนที่จะมา ณ สำนักปฎิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.30 น. รถออกจาก

 • อนุสาวรีย์สมรภูมิ หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
 • ฝั่งโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี
 • หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านถนนพหลโยธิน

เที่ยวกลับ รถออกจากสำนักฯ เวลา 15.50 น.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1109]