สัมมาอรหังวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ (พระครูบาน้อย เขมปญฺโญ)
 


วัดกุสาวดี

(มหานิกาย)
ต.กลอนโด  อ.ด่านมะขามเตี้ย  กาญจนบุรี 71260
เจ้าสำนัก: พระมหานพพร คนฺธสีโล จร.
 


วัดโพธิธรรมโชติยาราม

(มหานิกาย)
ต.ท่าช้าง  อ.วิเศษชัยชาญ  อ่างทอง 14110
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดสัจจา จนฺทวํโส จร.
 


วัดปากน้ำ

(มหานิกาย)
ต.ปากคลอง  อ.ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
เจ้าสำนัก: สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จญ.หนเหนือ, กก.มส.
 


วัดสามผาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.สองพี่น้อง  อ.ท่าใหม่  จันทบุรี 22120
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ (จรูญ พุทฺธสโร) จอว., จอ.ท่าใหม่
 


วัดทับคล้อ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ทับคล้อ  อ.ทับคล้อ  พิจิตร 66150
เจ้าสำนัก: พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (โกศล จนฺทวณฺโณ) จร.
 


วัดสวนร่มบารมี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม  พิษณุโลก 65180
เจ้าสำนัก: พระครูโฆสิตธรรมสุนทร (สุรทิน ญาณสุโภ) จร., จต.ศรีภิรมย์
 


วัดโคกหัวแหลม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 44 (มหานิกาย)
ต.ละหานปลาค้าว  อ.เมืองยาง  นครราชสีมา 30270
เจ้าสำนัก: พระอธิการธนกร คุณวฑฺฒโก จต.
 


วัดมงคลธรรมกายาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.โป่งงาม  อ.แม่สาย  เชียงราย 57130
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนานุวัตร (ชูวิทย์ อคฺควิชฺโช) จร. ชท.
 


วัดป่าวิสุทธิคุณ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  เพชรบุรี 76120
เจ้าสำนัก: พระมหาศักฎา สุมโน ป.ธ.9 จอว.