ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนกลาง 23-24 เม.ย.2556

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนตะวันออก ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด (แห่งที่ 3) วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด

อังคาร  23 เมษายน 2556

08.30-11.00 น. ประชุมกลุ่มคณะกรรมการบริหาร ศปท. โดย พระเทพญาณมงคล ประธาน ศปท. และคณะกรรมการ
ลงทะเบียน เข้ารับการประชุม/รับเอกสาร
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
13.00-14.00 น. พิธีเปิดการประชุม เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือผู้แทน
14.00-14.30 น. กล่าวต้อนรับ/ปฏิสันถาร โดย  พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด
14.30-15.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง พศ. กับการส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.พศ.
16.00-17.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระศาสนา โดย  พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15
17.10-18.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง ภัยพระพุทธศาสนากับการป้องกันแก้ไข โดย พระพรหมดิลก เจ้าคณะภาค14 กรรมการมหาเถรสมาคม

พุธ 24 เมษายน 2556

07.00 น. ฉันเช้า รับประทานอาหารเช้า
08.00-09.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 และหลักปฏิบัติธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง
โดย พระเทพญาณมงคล ประธานกรรมการบริหาร ศปท.
09.45-11.00 น. นำประชุมกลุ่มเชิงวิชาการ โดย
พระศรีวิสุทธิวงศ์  พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต  พระมหาศักฎา สุมโน  พระครูกิตติสารโกศล  และ นายแก้ว ชิดตะขบ
พระศรีวิสุทธิวงศ์ พิธีกร
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
13.00-14.30 น. รายงานผลการประชุมกลุ่ม โดย ผู้แทนกลุ่ม
14.30-15.00 น. สรุปผลการประชุมกลุ่ม
15.30 น. พิธีปิดการประชุม โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม หรือผู้แทน

หมายเหตุ    พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์) พิธีกร,  พระครูวินัยธรวีรภัทร ปริมุตฺโต ผู้ช่วยพิธีกร


 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
ณ วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) ต. ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2556

1. ชื่อโครงการ   “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี พ.ศ. 2556

2. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ณ วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นที่ปรึกษา และมีพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนองงานของคณะสงฆ์ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ในการให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคมได้สนองงานคณะสงฆ์ในการบริหารการให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมให้บรรลุผลดี มีประสิทธิภาพสูง
 2. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในการให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ประเทศชาติ และความเจริญมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับเจ้าคณะปกครองและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในการให้การศึกษาอบรมการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรม ให้เป็นไปในแนวทางหลักธรรมเดียวกัน
 4. เพื่อช่วยเหลือทางวิชาการและอื่นๆ แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเท่าที่จะช่วยได้
 5. เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ในการช่วยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้เจริญและมั่นคงเท่าที่สามารถจะกระทำได้ ภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัย กฎหมายของบ้านเมือง กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบปฏิบัติ/คำสั่งของทางการคณะสงฆ์

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) และสนองงานคณะสงฆ์ตามวัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังกล่าว ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ศปท. ได้ดำเนินการ โดยจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์และได้ดำเนินงานด้านต่างๆ จนประสบผลสำเร็จด้วยดี และได้รับเมตตาจากมหาเถรสมาคมพิจารณา “รับทราบ และ อนุโมทนา” แล้ว แต่เนื่องจากแผนแม่บทดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการตามแผน 5 ปี จึงต้องดำเนินการส่วนที่เหลือต่อไป

การดำเนินกิจกรรมของ ศปท. ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมได้มีมติให้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารควบคู่ไปกับการประชุมและสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมในแต่ละหน เพื่อผลักดันนโยบายและการดำเนินงานตามแผนแม่บทของ ศปท. ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติดังนี้

 1. ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำครั้งต่อไป ควรจัดประชุมคณะกรรมบริหาร ศปท. ควบคู่ไปด้วย และหมุนเวียนไปตามหนต่างๆ ทั้ง 4 หน และในการจัดการประชุมทุกครั้ง ควรนิมนต์ทั้งเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เจ้าคณะปกครอง (ระดับภาค/จังหวัด) และเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย
 2. ในการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2556) เป็นการประชุมสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง กำหนดสถานที่ประชุมที่ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด (แห่งที่ 3) วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด โดยพระครูกิตติสารโกศล เจ้าอาวาส ยินดีรับเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ประชุม และขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมในเขตหนกลาง คือ ภาค 1,2,3,13,14 และ 15 เข้าร่วมประชุม และเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 23–24 เมษายน ศกนี้ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. ร่วมกับ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สนง.พศ. จะได้พิจารณากำหนดรายละเอียดตามความเหมาะสมต่อไป

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เจ้าคณะปกครองผู้เป็นกรรมการที่ปรึกษา ศปท. และผู้บริหาร สนง.พศ. ในส่วนกลางและในส่วนท้องถิ่น (ประจำจังหวัด) ได้มีโอกาสพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรม
 2. เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายการบริหาร/จัดการของทางการคณะสงฆ์ และของ สนง.พศ. เพื่อให้สำนักปฏิบัติประจำจังหวัดสามารถบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตามนโยบายของทางการคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพระพุทธศาสนา
 3. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การบริหาร/จัดการ และการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เพื่อสนองงานทางการคณะสงฆ์ในการให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่สาธุชนพุทธบริษัท ให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองสันติสุข และความมั่นคงแก่สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม เจ้าคณะปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น (จังหวัด) และพระวิปัสสนาจารย์ ในอันที่จะยังผลให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน อุปถัมภ์ค้ำจุน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางวิชาการและทรัพยากรอันจำเป็นเพื่อการบริหาร/จัดการ การให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัท ให้ได้ประสิทธิผลดี และมีประสิทธิภาพสูง (ได้แก่ ด้วยต้นทุนต่ำ คือ ประหยัด)
 5. เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมและเจ้าคณะปกครองผู้เป็นที่ปรึกษา ศปท. ได้และเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของแต่ละสำนักปฏิบัติธรรมให้เป็นที่เข้าใจและได้รับทราบโดยทั่วหน้ากันว่า หลักและวิธีปฏิบัติภาวนาที่แต่ละสำนักได้เลือกถือธรรมเป็นอารมณ์แห่งสมถะและวิปัสสนาภาวนาตามจริตอัธยาศัยของตนหรือของแต่ละสำนักนั้น ล้วนดำเนินไปในแนวทางคือปฏิปทา เพื่อความหลุดพ้นด้วยกันทั้งนั้น
 6. เพื่อให้การพระพุทธศาสนาในประเทศเจริญรุ่งเรืองด้วยหลักธรรม 3 ประการ คือ พระปริยัติสัทธรรม พระปฏิบัติสัทธรรม และพระปฏิเวธสัทธรรม ให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา (อันมีรายละเอียดอยู่ในพระอริยมรรคมีองค์ 8) ให้สามารถเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก ได้อย่างแท้จริง
 7. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้ง 2 พระองค์ ให้เกิดความสันติสุขและร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และให้แผ่ขยายกว้างไกลออกไปตลอดถึงชาวโลกอีกด้วย

4. เป้าหมาย

 1. เชิงคุณภาพ: เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เจ้าคณะปกครองทั้งระดับภาค/ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับอาราธนาเป็นกรรมการที่ปรึกษาและ/หรือ กรรมการบริหาร ศปท. เจ้าหน้าที่ของ สนง. พศ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ได้มีความเข้าใจตรงกันในนโยบายของทางการคณะสงฆ์และของ สนง. พศ. ในอันที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมมือ ประสานงานกัน ให้การบริหาร/การจัดการสำนักปฏิบัติประจำจังหวัด สามารถดำเนินโครงการให้การศึกษาอบรมไตรสิกขา (อันมีรายละเอียดอยู่ในอริยมรรคมีองค์ 8) ตามแนวสติปัฏฐาน 4 แก่สาธุชนพุทธบริษัท และให้สามารถดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เกิดศรัทธาปสาทะในการศึกษาสัมมาปฏิบัติ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแก่ตนเอง แก่ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น
 2. เชิงปริมาณ : เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางทุกรูป ที่ได้รับอาราธนาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 และเจ้าคณะปกครองระดับภาค/จังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ผู้ได้รับอาราธนาเป็นประธาน ศปท.ประจำภาค และเป็นกรรมการบริหาร ศปท. ประจำภาค และคณะกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าหน้าที่ สนง. พศ. ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 550 รูป/คน

5. สถานที่จัดประชุมสัมมนา

จัด ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด (แห่งที่ 3) วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) ต.ท่ากุ่ม  อ.เมือง จ.ตราด โดยพระกิตติสารโกศล เจ้าอาวาส ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

6. ระยะเวลาในการประชุมสัมมนา
วันที่  23 – 24  เมษายน พ.ศ.2556

7. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินบริหาร
 2. จัดเตรียมการวาระและกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งกำหนดหัวข้อและเนื้อหาการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมอาราธนาพระมหาเถระมาเป็นประธาน ในการเปิด/ปิด การประชุมสัมมนา
 3. ขอให้ สนง. พศ. ทำหนังสืออาราธนากรรมการที่ปรึกษา เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และ ผอ.พศจ. ในเขตการปกครองของเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 4. มีหนังสือจากกรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ศปท. อาราธนาคณะกรรมการบริหารไปร่วมประชุม
 5. อาราธนา/เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายถวายความรู้ และนำประชุมกลุ่ม
 6. เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ใช้ในการประชุมสัมมนา รวมทั้งจัดสถานที่ประชุม/สัมมนา  อาหารและที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
 7. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนให้สาธุชนพุทธบริษัท ทราบเพื่ออนุโมทนา
 8. ดำเนินการประชุมสัมมนา
 9. ประเมินผลการประชุมสัมมนา

8. หัวข้อสำคัญในการประชุมสัมมนา

 1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในหัวข้อ “การจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ศปท.ประจำภาค/รูปแบบการบริหาร/จัดการศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ประจำภาค  ที่ได้ดำเนินมาแล้ว ปัญหาและข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในอนาคต” พร้อมทั้งขอมติ ในที่ประชุมด้วย
 2. การบรรยาย หัวข้อ  “กลยุทธ์การบริหาร/จัดการ และการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ให้ได้ประสิทธิผลที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง” และ “ภัยต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา”
 3. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับส่งเสริมกิจกรรมคณะสงฆ์”

9. ประธานในพิธีเปิด-ปิด การประชุมสัมมนา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. พิธีเปิดการประชุม อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือผู้ที่ได้รับบัญชามอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทน (เช่น พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ, พระพรหมสุธี, หรือพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นต้น)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยขอให้ทาง สนง. พศ. เป็นผู้อาราธนา
 2. พิธีปิดการประชุม อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือผู้ที่ได้รับบัญชามอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทน (เช่น พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ พระพรหมโมลี หรือพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นต้น)  เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยขอให้ทาง สนง. พศ. เป็นผู้อาราธนา
 3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศปท.
 4. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 และหลักปฏิบัติเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง  บรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท.
 5. การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระธรรม โดย พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
 6. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ภัยพระพุทธศาสนาและการป้องกันแก้ไข โดยพระพรหมดิลก เจ้าคณะภาค 14 วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
 7. การบรรยายพิเศษ เรื่อง สำนักงาพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ โดยนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

10. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา

ค่าภัตตาหารและน้ำปานะ
110 บาท X จำนวนผู้เข้าประชุมสัมมนา 550 รูป/ท่าน X 2 วัน    121,000  บาท

ค่าบำรุงสถานที่/ค่าน้ำ–ไฟ/เครื่องใช้ในการอยู่พักอาศัย
70 บาท X จำนวนผู้เข้าประชุมสัมมนา 550 รูป/ท่าน    38,500  บาท

ค่าพระวิทยากร/วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
4,000 บาท X  10 ท่าน    40,000    บาท

ค่าเอกสาร สื่อการสอน และวัสดุอุปกรณ์
200  บาท  X จำนวนผู้เข้าประชุมสัมมนา 550 รูป/ท่าน    110,000 บาท

ค่ายานพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
1,500 บาท X จำนวนผู้เข้าประชุมสัมมนา 550 รูป/ท่าน    825,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    20,000      บาท
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น    1,154,500 บาท

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เจ้าคณะปกครองในระดับภาค/จังหวัด  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม และผู้อำนวยการ สนง.พศจ. จะได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน  สมัครสมานสามัคคี ให้ความร่วมมือ สนับสนุน อนุเคราะห์ช่วยเหลือการบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ให้สามารถสนองงานของทางการคณะสงฆ์ ดำเนินโครงการการให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัท  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ให้เกิดความเจริญสันติสุขแก่สังคมประเทศชาติ คือ ประชาชน และแก่สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งขึ้น
 2. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ได้รับทราบนโยบายการบริหาร/จัดการของทางการคณะสงฆ์ และของ สนง.พศ. เพื่อให้สำนักปฏิบัติประจำจังหวัดสามารถบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตามนโยบายของทางการคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณวุฒิ และ คุณธรรมของพระวิปัสสนาจารย์ให้สูงขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ  เพื่อให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่ประชาชนในเขตท้องที่ของตนในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เข้มแข็ง จริงจัง  ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. ได้เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้ง 2 พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตสถาพรอยู่ในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นร่มโพธิ์ทองปกเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนาน
 4. พระภิกษุสงฆ์จักได้สนใจ  ใฝ่ใจ  ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา  ช่วยเพิ่มพูนคุณวุฒิและคุณธรรมให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนพุทธบริษัทได้ดีและมากยิ่งขึ้น  ยังให้สาธุชนพุทธบริษัทจักได้มีศรัทธาประสาทะในการศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
 5. ประเทศชาติไทยของเราจักสามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาอบรมธรรมด้วยพระสัทธรรม 3 คือ พระปริยัติสัทธรรม พระปฏิบัติสัทธรรม และพระปฏิเวธสัทธรรม  แก่สุชนพุทธบริษัททั่วทั้งโลกได้ดียิ่งขึ้น  และก็จะเป็นการสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงได้ยิ่งขึ้น

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งประเทศไทย (ศปท.)  โดย พระเทพญาณมงคล  ประธาน
 2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย
  1. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  2. นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  3. นายบุญเลิศ โสภา ผอ.กองพุทธศาสนาศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และ
  4. นายแก้ว ชิดตะขบ หัวหน้าส่วนการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
 3. คณะกรรมการวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) อ.เมือง จ.ตราด โดยมี พระครูกิตติสารโกศล เจ้าอาวาส เป็นประธาน
วันที่: 
อ, 23 เมษายน 2013 - พ, 24 เมษายน 2013
สถานที่: 
วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
จังหวัด: 
ตราด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ