ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ 21-22 เม.ย.2557

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน พ.ศ. 2557  ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

จันทร์  21 เมษายน 2557

06.30 น. ฉันเช้า/รับประทานอาหารเช้า
08.00-11.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร (สำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด)
09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศปท. โดย พระเทพญาณมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. และคณะกรรมการ
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
13.00-14.00 น. พิธีเปิดการประชุม ประทานโอวาท โดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือผู้แทน
14.15-15.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปผลการบริหารงาน ศปท. ในวาระที่ผ่านมา โดย พระเทพญาณมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท.
14.45-18.30 น. นำประชุมกลุ่ม เรื่อง "ควรมี ศปท.หรือไม่" โดย
พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต, พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์), พระมหาศักฎา สุมโน, พระครูสังฆรักษ์วีรภัทร

อังคาร 22 เมษายน 2557

06.30 น. ฉันเช้า/รับประทานอาหารเช้า
08.00-09.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง "พศ. กับการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด" โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.พศ.
09.15-11.00 น. รายงานผลการประชุมกลุ่ม โดย ผู้แทนกลุ่มแต่ละภาค
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
13.00-14.45 น. สรุปผลการประชุมกลุ่ม
14.30-15.00 น.  
15.30 น. พิธีปิดการประชุม ประทานโอวาท โดย เจ้าพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารยฺ์ (วิเชียร) กรรมการมหาเถรสมาคม หรือผู้แทน

หมายเหตุ    พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์) พิธีกร,  พระครูวินัยธรวีรภัทร ปริมุตฺโต และพระมหาศักฎา สุมโน ผู้ช่วยพิธีกร


 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557

ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ณ วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นที่ปรึกษา และมีพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนองงานของคณะสงฆ์ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ในการให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคมได้สนองงานคณะสงฆ์ ในการบริหารการให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมให้บรรลุผลดี มีประสิทธิภาพสูง
 2. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในการให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ประเทศชาติ และความเจริญมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับเจ้าคณะปกครองและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในการให้การศึกษาอบรมการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรม ให้เป็นไปในแนวทางหลักธรรมเดียวกัน
 4. เพื่อช่วยเหลือทางวิชาการและอื่นๆ แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเท่าที่จะช่วยได้
 5. เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ในการช่วยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้เจริญและมั่นคงเท่าที่สามารถจะกระทำได้ ภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัย กฎหมายของบ้านเมือง กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบปฏิบัติ/คำสั่งของทางการคณะสงฆ์

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เจ้าคณะปกครองผู้เป็นกรรมการที่ปรึกษา ศปท. และผู้บริหาร สนง.พศ. ในส่วนกลางและในส่วนท้องถิ่น (ประจำจังหวัด) ได้มีโอกาสพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรม
 2. เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายการบริหาร/จัดการของทางการคณะสงฆ์ และของ สนง.พศ. เพื่อให้สำนักปฏิบัติประจำจังหวัดสามารถบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตามนโยบายของทางการคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพระพุทธศาสนา
 3. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การบริหาร/จัดการ และการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เพื่อสนองงานทางการคณะสงฆ์ในการให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่สาธุชนพุทธบริษัท ให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองสันติสุข และความมั่นคงแก่สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม เจ้าคณะปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น (จังหวัด) และพระวิปัสสนาจารย์ ในอันที่จะยังผลให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน อุปถัมภ์ค้ำจุน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางวิชาการและทรัพยากรอันจำเป็นเพื่อการบริหาร/จัดการ การให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัท ให้ได้ประสิทธิผลดี และมีประสิทธิภาพสูง (ด้วยต้นทุนต่ำ คือ ประหยัด)
 5. เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมและเจ้าคณะปกครองผู้เป็นที่ปรึกษา ศปท. ได้และเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และในวาระที่คณะกรรการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้สิ้นสุดวาระการบริหารลงตามระเบียบของการตั้งคณะกรรมบริหาร ในเดือนเมษายนนี้ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจะได้ร่วมกันเสนอนโยบายการบริหารศูนย์ฯ สืบต่อไป
 6. เพื่อให้การพระพุทธศาสนาในประเทศเจริญรุ่งเรืองด้วยหลักธรรม 3 ประการ คือ พระปริยัติสัทธรรม พระปฏิบัติสัทธรรม และพระปฏิเวธสัทธรรม ให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา (อันมีรายละเอียดอยู่ในพระอริยมรรคมีองค์ 8 ) ให้สามารถเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก ได้อย่างแท้จริง
 7. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้ง 2 พระองค์ ให้เกิดความสันติสุขและร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และให้แผ่ขยายกว้างไกลออกไปตลอดถึงชาวโลกอีกด้วย

4.เป้าหมาย

 1. เชิงคุณภาพ :  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เจ้าคณะปกครองทั้งระดับภาค/ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับอาราธนาเป็นกรรมการที่ปรึกษาและ/หรือ กรรมการบริหาร ศปท. เจ้าหน้าที่ของ สนง. พศ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ได้มีความเข้าใจตรงกันในนโยบายของทางการคณะสงฆ์และของ สนง. พศ. ในอันที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมมือ ประสานงานกัน ให้การบริหาร/การจัดการสำนักปฏิบัติประจำจังหวัด  สามารถดำเนินโครงการให้การศึกษาอบรมไตรสิกขา (อันมีรายละเอียดอยู่ในอริยมรรคมีองค์ 8) ตามแนวสติปัฏฐาน 4 แก่สาธุชนพุทธบริษัท และให้สามารถดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้เกิดศรัทธาประสาทะในการศึกษาสัมมาปฏิบัติ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแก่ตนเอง แก่ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นได้
 2. เชิงปริมาณ : เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจากทั่วประเทศประมาณ 1,510 รูป และเจ้าคณะปกครองระดับภาค/จังหวัด  ผู้ได้รับอาราธนาเป็นกรรมการที่ปรึกษา ศปท. และกรรมการบริหาร ศปท. ประมาณ 120 รูป เจ้าหน้าที่ สนง. พศ. ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น (จังหวัด) 100 ท่าน กับผู้ทรงคุณวุฒิ 20 ท่าน รวม  1,750  รูป/ท่าน

5. คณะผู้บริหาร ศปท.
5.1  คณะกรรมการที่ปรึกษา ศปท. (ตลอดไป)

 • เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  อธิบดีสงฆ์ วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ  กทม.     ประธานที่ปรึกษา
 • เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  วัดพิชยญาติการาม กทม.
 • พระพรหมเวที  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.
 • พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม จล. วัดยานนาวา กทม.
 • พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดสามพระยา กทม.
 • พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต วัดราชโอรสาราม  กทม.
 • พระธรรมโมลี จจ.สุรินทร์  วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.สุรินทร์
 • พระธรรมปัญญาภรณ์ จจ.ราชบุรี, วัดมหาธาตุ  จ.ราชบุรี
 • พระเทพปัญญาเมธี จจ.ฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏ์
 • พระเทพรัตนมุนี จจ.อุดรธานี  วัดมัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.อุดรธานี
 • พระสุธีพรหมคุณ วัดพราหมณี (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครนายก
 • พระราชวิสุทธิเวที จภ.1, วัดชนะสงคราม กทม.
 • พระพรหมบัณฑิต จภ. 2, อธิการบดี มจร. วัดประยุรวงศาวาส
 • พระธรรมปริยัติโมลี จภ. 3 วัดบพิตรพิมุข เขตสัมพันธวงศ์  กทม.
 • พระธรรมรัตนดิลก จภ.4  วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กทม.
 • พระพรหมโมลี จภ.5 วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ   กทม.
 • พระธรรมราชานุวัตร จภ.6 วัดพระแก้ว  อ.เมือง  จ.เชียงราย
 • พระวิสุทธิวงศาจารย์ จภ.7 วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กทม.
 • พระเทพมุนี  จภ.8 , วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.
 • พระธรรมวโรดม จภ.9 วัดทินกรนิมิต อ.เมือง  จ.นนทบุรี  
 • พระพรหมสิทธิ จภ.10 , วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กทม.
 • พระธรรมธีรราชมหามุนี จภ.11 วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
 • พระพรหมสุธี จภ.12  วัดสระเกศฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
 • พระธรรมเจดีย์ จภ.13  วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กทม.
 • พระเทพสุธี  จภ.14 , วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
 • พระธรรมปริยัติเวที จภ. 15, วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
 • พระธรรมวิมลโมลี จภ.16   วัดไตรธรรมาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • พระเทพกิตติเวที จภ.17 วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 
 • พระธรรมวงศาจารย์ จภ.18 วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • สมเด็จพระธีรญาณมุนี จภ. 1/2/3/12/13(ธรรมยุต) วัดเทพศิรินทร์
 • พระพรหมเมธี จภ. 4/5/6/7 (ธรรมยุต) วัดสัมพันธวงศาราม
 • พระธรรมเจติยาจารย์ จภ.8 (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ กทม.
 • พระธรรมดิลก จภ.9 (ธรรมยุต) วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 • พระธรรมฐิติญาณ จภ.10 (ธรรมยุต) วัดบึงพระลานชัย  จ.ร้อยเอ็ด 
 • พระธรรมวราภรณ์ จภ.11 (ธรรมยุต) วัดเครือวัลย์  กทม.
 • พระพรหมมุนี จภ.14/15 (ธรรมยุต) วัดราชบพิธสถิตฯ กทม.
 • พระสาสนโสภณ จภ.16-17-18 (ธรรมยุต) วัดโสมนัสวิหาร กทม.
 • คุณนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.พศ. พุทธมณฑล  นครปฐม

4.2 คณะกรรมการบริหาร ศปท.

 • พระเทพญาณมงคล วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี    ประธานกรรมการ
 • พระเทพสิทธิมงคล วัดตโปทาราม อ.เมือง จ.ระนอง    รองประธาน
 • พระเทพรัตนากร วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา    รองประธาน
 • พระราชสิริชัยมุนี วัดบ้านใหม่สิริวัฒนารา อ.หันคา จ.ชัยนาท    รองประธาน
 • พระพุทธิสารเมธี วัดศรีทวี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช    รองประธาน
 • พระญาณวิลาศ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี    รองประธาน
 • พระครูภาวนาโสภิต วิ. วัดพระยืน อ.เมือง จ.ลำพูน    รองประธาน
 • พระครูโชติวัตรวิมล วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา    รองประธาน
 • พระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่    กรรมการ
 • พระครูภาวนาธิมุต วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร    กรรมการ
 • พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ วัดทุ่งมะสัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี    กรรมการ
 • พระครูสิทธิปภากร วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธาน    กรรมการ
 • พระครูโฆสิตธรรมสุนทร วัดสวนร่มบารมี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก    กรรมการ
 • พระครูวิสุทธินันทญาณ วัดดอนไชย อ.เวียงสา จ.น่าน    กรรมการ
 • พระครูภาวนาจันทคุณ วัดชายนา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช    กรรมการ
 • พระครูวิสิฐพรหมคุณ วัดพรหมนิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส    กรรมการ
 • พระครูภาวนาธรรมธารี วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี    กรรมการ
 • พระครูกันตรัตนาภรณ์ วัดเขาตานก อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี    กรรมการ
 • พระครูภาวนาโพธิคุณ วัดโพธิ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น    กรรมการ
 • พระครูกิตติสารโกศล วัดทุ่งไก่ดัก อ.เมือง จ.ตราด    กรรมการ
 • พระครูวินัยธรวีรภัทร์ ปริมุตฺโต วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ     กรรมการ
 • พระครูอาทรปริยัติสุธี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี    กรรมการ
 • พระมหากังวาล ธีรธมฺโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี    กรรมการ
 • พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี    กรรมการ
 • นายพนม ศรศิลป์ รอง ผอ.พศ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    กรรมการ
 • นายบุญเลิศ โสภา ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สนง. พศ.    กรรมการ
 • นายณรงค์เดช ชัยเนตร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    กรรมการ
 • นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี    กรรมการ
 • พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม     กรรมการ/เลขานุการ
 • พระมหาศักฎา สุมโน วัดป่าวิสุทธิคุณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
 • พระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
 • พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม วัดหลวงพ่อสดฯ จ.ราชบุรี     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
 • พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต วัดหลวงพ่อสดฯ จ.ราชบุรี       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
 • นายสุวิชญ โรจนวานิช ไวยาวัจกร วัดหลวงพ่อสดฯ    กรรมการ/เหรัญญิก
 • พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส วัดหลวงพ่อสดฯ จ.ราชบุรี    กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. ผู้อุปถัมภ์/แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ

 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  โดย  พระเทพญาณมงคล  เจ้าอาวาส
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร ศปท. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม และพระเถรานุเถระ  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตามกำลัง
 • มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย  โดย พระเทพญาณมงคล  ประธาน
 • สาธุชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตามกำลังศรัทธา
 • ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดฯ โดย คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช ประธานชมรม

8. ระยะเวลาในการประชุมสัมมนา

ระหว่างวันที่ 21–22 เมษายน พ.ศ. 2557  รวม 2 วัน

9. สถานที่จัดประชุมสัมมนา

อาคารพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ (ชั้นที่ 1) ศูนย์ประสานงานสำหนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

10. คณะกรรมการดำเนินงาน

 • คณะกรรมการอุปถัมภ์ ศปท. โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ประธาน
 • คณะกรรมการบริหาร ศปท.  โดย  พระเทพญาณมงคล  ประธาน
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย  นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์  รองประธาน และ  นายพนม  ศรศิลป์ กรรมการ
 • มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ  รองประธาน
 • ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดฯ โดย  คุณอ้อยทิพย์  วิมลโนช กรรมการ

11. วิธีการดำเนินงาน

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  เตรียมการจัดงานการประชุมสัมมนา พร้อมอาราธนาพระมหาเถระมาเป็นประธาน ในการเปิด/ปิด การประชุมสัมมนา
 2. กำหนดหัวข้อและเนื้อหาการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 3. ทำหนังสือ(จาก สนง. พศ.) อาราธนานิมนต์กรรมการที่ปรึกษา/ กรรมการบริหาร ศปท.  และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  และ  ผอ. สนง. พศจ. จากทั่วประเทศ  ให้มาร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 4. กำหนดและอาราธนานิมนต์/เรียนเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายถวายความรู้ และเสนอแนวคิดการบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรม
 5. เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ใช้ในการประชุมสัมมนา รวมทั้งจัดสถานที่สัมมนา ที่พักทั้งภายในอาคารและกลดสำหรับผู้ประสงค์จะอยู่กลด
 6. จัดเตรียมการจัดการโรงครัวถวายภัตตาหาร เช้า–เพล และน้ำปานะ
 7. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนตามความเหมาะสม  ให้สาธุชนพุทธบริษัท ทราบเพื่ออนุโมทนา
 8. ดำเนินการประชุมสัมมนา
 9. ประเมินผลการประชุมสัมมนา

12. หัวข้อสำคัญในการประชุมสัมมนา

 • การบรรยาย หัวข้อ  “สรุปการบริหาร/จัดการ และการพัฒนาศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ในรอบวาระที่ผ่านมา”
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พศ. กับนโยบายการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

13. ประธานในพิธีเปิด-ปิดการประชุมสัมมนา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่จะขอให้ทาง สนง. พศ. อาราธนา/เรียนเชิญมาบรรยาย

 • พิธีเปิด-ปิดการประชุม 
  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (หรือผู้แทน) ประธานในพิธีเปิดการประชุม
     นายพนม ศรศิลป์ รอง ผอ.พศ. กล่าวถวายรายงานการจัดประชุมฯ
  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (หรือผู้แทน) ประธานในพิธีปิดการประชุม
     นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.พศ. กล่าวถวายรายงานการประชุมฯ
 • การบรรยายเรื่อง “สรุปการบริหาร/จัดการ และการพัฒนาศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ในรอบวาระที่ผ่านมา” โดย พระเทพญาณมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. ผู้บรรยาย
 • การบรรยายหัวข้อ “พศ. กับนโยบายการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด” โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

14. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา

 • ค่าภัตตาหารและน้ำปานะ
  110 บาท X 1,750 รูป/ท่าน X 2 วัน 385,000 บาท
 • ค่าบำรุงสถานที่/ค่าน้ำ–ไฟ/ เครื่องใช้ในการอยู่พักอาศัย
  50 บาท X 1,750 รูป 87,500 บาท
 • ค่าพระวิทยากร/วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  4,500 บาท X 12 ท่าน 54,000 บาท
 • ค่าเอกสาร สื่อการสอน และวัสดุอุปกรณ์
  250 บาท X 1,750 รูป/ท่าน 437,500 บาท
 • ค่ายานพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
  1,300 บาท X 1,750 รูป/ท่าน 2,275,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  20,000 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา 3,259,000 บาท

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เจ้าคณะปกครองในระดับภาค/จังหวัด  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม และผอ.พศจ. ประจำจังหวัดต่างๆ จะได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน  สมัครสมานสามัคคี  ให้ความร่วมมือ  สนับสนุน  อนุเคราะห์ช่วยเหลือการบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  ให้สามารถสนองงานของทางการคณะสงฆ์  ดำเนินโครงการการให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัท  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้เกิดความเจริญสันติสุขแก่สังคมประเทศชาติ คือ ประชาชน  และแก่สถาบันพระพุทธศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งขึ้น
 2. ได้เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้ง 2 พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตสถาพรอยู่ในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นร่มโพธิ์ทองปกเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนาน
 3. พระภิกษุสงฆ์จักได้สนใจ  ใฝ่ใจ  ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา  ช่วยเพิ่มพูนคุณวุฒิและคุณธรรมให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนพุทธบริษัทได้ดีและมากยิ่งขึ้น  ยังให้สาธุชนพุทธบริษัทจักได้มีศรัทธาปสาทะในการศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
 4. ประเทศชาติไทยของเราจักสามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาอบรมธรรมด้วยพระสัทธรรม 3 คือ พระปริยัติสัทธรรม พระปฏิบัติสัทธรรม และพระปฏิเวธสัทธรรม  แก่สุชนพุทธบริษัททั่วทั้งโลกได้ดียิ่งขึ้น  และก็จะเป็นการสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงได้ยิ่งขึ้น
   

16. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)  โดย  พระเทพญาณมงคล  ประธาน
 2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์  ผู้อำนวยการ พศ.  และ นายพนม ศรศิลป์  รองผู้อำนวยการ พศ.
วันที่: 
จ, 21 เมษายน 2014 - อ, 22 เมษายน 2014
สถานที่: 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
จังหวัด: 
ราชบุรี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ