การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนตะวันออก

 
 

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนตะวันออก  ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ.2555  ณ วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตารางการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนกลางและหนตะวันออก ระหว่าง วันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ วัดคลองตาลอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

9 ม.ค. 2555

08.30-11.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดย พระเทพญาณมงคล ประธาน ศปท.   และ
คณะกรรมการ/เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ลงทะเบียน/รับเอกสารการประชุม
11.00 น. ฉันเพล /รับประทานอาหาร
12.30-14.20 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดตั้ง ศปท.ประจำภาคต่างๆ โดย พระธรรมปริยัติเวที จภ. 15 และ
เรื่อง “การบริหารจัดการ ศปท. ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูง” โดย พระเทพญาณมงคล ประธาน ศปท.
14.30-15.30 น. พิธีเปิดการประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒจารย์
15.30-16.00 น. กล่าวต้อนรับ/ปฏิสันถาร โดย พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
16.10-18.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง "ภัยพระพุทธศาสนากับการป้องกันแก้ไข" โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) กรรมการมหาเถรสมาคม

 

10 ม.ค. 2555

07.00 น. ฉันเช้า/รับประทานอาหารเช้า
08.00-09.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการบริหาร/จัดการ และระเบียบวิธีปฏิบัติ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"
โดย พระราชปัญญาโสภณ กรรมการและเลขานุการศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมฯ
09.45-11.00 น. นำประชุมกลุ่มเชิงวิชาการ โดย พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์ ปวิชฺชญฺญู), พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต และ นายแก้ว ชิดตะขบ
พระศรีวิสุทธิวงศ์ พิธีกร
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
13.00-14.30 น. รายงานผลการประชุมกลุ่ม โดย ผู้แทนกลุ่ม
14.30-15.00 น. สรุปผลการประชุมกลุ่ม
15.30 น. พิธีปิดการประชุม โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม

หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2. พระศรีวิสุทธิวงศ์ พิธีกร ตลอดงาน

วันที่: 
จ, 9 มกราคม 2012 - อ, 10 มกราคม 2012
สถานที่: 
วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง
จังหวัด: 
นครราชสีมา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ