ประวัติพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค๙(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น

ประวัติพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค๙(ธ)
ประวัติ พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙, ปร.ด., ศน.ด.) www.thammayoot.com
เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประวัติโดยสังเขป:
๑. นาม-ที่อยู่
ชื่อ พระธรรมดิลก ฉายา สุเมโธ อายุ ๖๖ พรรษา ๔๖ น.ธ. เอก ป.ธ. ๙ วัดป่าแสงอรุณ เลขที่ ๔๔๙ หมู่ ๙ บ้านเลิงเปือย ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๖-๖๑๙๒, ๐-๘๑๔๘-๖๕๔๗๕, ๐-๘๔๗๙-๖๗๓๖๖
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑. เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)
๒. เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ (วัดพัฒนาตัวอย่าง)
๓. ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๔. เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดป่าแสงอรุณ
๒. สถานะเดิม
ชื่อ สมาน นามสกุล อุบลพิทักษ์ เกิดวัน ๖ ๔ฯ ๑๒ ค่ำ ปี ระกา วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ บิดา ไหล มารดา อ่อน บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๙ บ้านเลิงเปือย (แอวมอง) ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓. บรรพชา
วัน ๗ ฯ๑๓ ๘ ค่ำ ปี กุน วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ วัดศรีจันทราวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น พระอุปัชฌาย์ พระวินัยสุนทรเมธี วัดศรีจันทราวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๔. อุปสมบท
วัน ๖ ๔ฯ ๑๒ ค่ำ ปี มะเส็ง วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ วัดศรีจันทราวาส ตำบลในเมือง อำเภอขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พระอุปัชฌาย์ พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทราวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๕. สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ พระราชาคณะ ชั้น สามัญ ที่ พระศรีปริยัติเวที
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชาคณะ ชั้น ราช ที่ พระราชวรานุวัตร
พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชาคณะ ชั้น เทพ ที่ พระเทพวรคุณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชาคณะ ชั้น ธรรม ที่ พระธรรมดิลก
๖. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๐๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๑๐ ประโยคพิเศษครูมูล
พ.ศ. ๒๕๐๔ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๗ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๐ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๗ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับประกาศนียบัตร “ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา” จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับประกาศนียบัตร “ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์” จากมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย
๗. ตำแหน่ง -หน้าที่การงาน ในอดีต
พ.ศ. ๒๕๐๘ เลขานุการ พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดป่าชัยวัน
พ.ศ. ๒๕๐๙ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี วัดป่าชัยวัน
ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๑๓ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๑๔ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๑๕ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี วัดนรนาถสุนทริการาม
กทม.
พ.ศ. ๒๕๑๖ กรรมการ ตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๗ กรรมการ แผนกตำรามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๑ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ศูนย์ศึกษาบาลีอีสาน
ธรรมยุต วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๒๒ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๒๙ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๗ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๑ รองอธิการบดี สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน
พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๙ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
พ.ศ. ๒๕๓๗ รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๔๗ กรรมการบริหารกองทุน “๙๐ พรรษา สมเด็จพระญาณวังวร สุวัฒนมหาเถร”
๘. ตำแหน่ง -หน้าที่การงาน ในปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๑๖ กรรมการ ตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๑ เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ
พ.ศ. ๒๕๒๑ กรรมการ ประชุมตรวจประโยคนักธรรมชั้นตรี และธรรมศึกษาชั้นตรี
สนามหลวง คณะสงฆ์ ภาค ๘-๙-๑๐-๑๑ (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๒๖ ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๒๘ เจ้าสำนักศาสนศึกษาดีเด่นวัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๐ อนุกรรมการคณะธรรมยุต (ติดต่อกัน ๑๒ สมัย)
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ โดย สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานตราตั้ง ณ วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๑-ปัจจุบัน เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ปรึกษา อนุกรรมการคณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๔๒ กรรมการ ฝ่ายศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๙. ตำแหน่ง -หน้าที่การงานพิเศษ
-วิทยากร อบรมประจำค่ายลูกเสือแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
-เลขานุการวารสารดอกบัว ของคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธรรมยุต)
-มนตรีบวร โครงการหมู่บ้านบวร จังหวัดขอนแก่น
-อาจารย์พิเศษ บรรยายหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-วิทยากร ของกรมการศาสนา (เป็นครั้งคราว)
-รองประธาน มูลนิธิคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-ประธาน กองทุนผู้ปฏิบัติธรรมวัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
-กรรมการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
-กรรมการพิเศษ วินิจฉัยอธิกรณ์แก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธรรมยุต)
-ประธานริเริ่มประชุมสังฆอุโบสถสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น
เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ถึงปัจจุบัน
-ประธานริเริ่มฟื้นฟูประเพณี ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ถึงปัจจุบัน
-ประธาน มูลนิธิวัดป่าแสงอรุณ
-ประธาน ทุนนิธิพัฒนาชาวไร่ชาวนาราชวรานุวัตร วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
๑๐. ผลงาน ด้านวรรณกรรม
๑๐.๑ หนังสือประเภทต่าง ๆ
๑) นานาชีวิต. ขอนแก่น, ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๔๐, ๖๘ หน้า. เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยได้รับการตีพิมพ์ และอนุญาตให้พิมพ์ ในงานต่าง ๆ สิบกว่าครั้ง รวมทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ เล่ม
๒) ทางรอดของชาวพุทธ. ขอนแก่น, ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๔๑, ๒๓ หน้า.
๓) เขียนประจำในคอลัมน์ “นานาชีวิต” ลงในหนังสือวารสารดอกบัววารสารของพระสังฆาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธรรมยุต)
๔) อดีตชาติเป็นชาย หลังตายเกิดเป็นหญิง. ขอนแก่น, ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๔๔, ๔๘ หน้า. พิมพ์แจกและอนุญาตให้จัดพิมพ์ ๗ ครั้ง รวม ๒๐,๐๐๐ เล่ม และได้จัดสร้างเป็นภาพยนตร์ เข้าประกวดที่เมือนคานส์ ฝรั่งเศส ได้ชนะเลิศมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๕) นับถือพระพุทธศาสนาแล้วได้อะไร. ขอนแก่น, ขอนแก่นการพิมพ์. ๒๕๔๔, ๒๗ หน้า.
๖) มงคลธรรมนำชีวิต. ขอนแก่น, ขอนแก่นการพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ ๑, ๒๕๔๗, ๑๖๙ หน้า. เป็นหนังสือที่ได้รับการกล่าวถึง และนำไปประกอบด้านการศึกษา การเทศนา และประยุกต์ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม และพิมพ์ในงานต่างๆ รวม ๑๕,๐๐๐ เล่ม
๑๐.๒ วรรณกรรมอื่น ๆ
-ปาฐกถาธรรมพ่อของแผ่นดิน -ปาฐกถาธรรมพระคุณแม่
-มงคลธรรมนำชีวิต -บทความ -ชีวิตกถา
-ธรรมกถาสาระชีวิต -ผญา -สาราทานกถา
-บทร้อยกรอง -เรียงถ้อยร้อยคำ -ยอดธรรมคำกลอน
-ธรรมสาร -บทสรภัญญะ -บทธรรมเทศนา
-คติธรรมสอนใจ -กลอนลำอีสาน
๑๑. ผลงานต่าง ๆ และรางวัลที่ได้รับ
๑๑.๑ ด้านการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับประทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมาก ด้านการปกครอง จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึก สว. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับประทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมาก ด้านการปกครองจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึก สว. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
๑๑.๒ ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับประทานเกียรติบัตร พัด เชิดชูเกียรติ สำนักศาสนศึกษาตัวอย่าง (ปัจจุบันสำนักศาสนศึกษาดีเด่น) จากสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเสาเสมาธรรมจักร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประเภท ส่งเสริมการศึกษาใน พระพุทธศาสนา สาขา การศึกษาพระปริยัติธรรม จาก สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับประทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมากด้านการศึกษาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึก สว. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณร และฆราวาส ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทปริญญาเอก และมอบอุปกรณ์การศึกษา แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นประจำทุก ๆ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับประกาศนียบัตร ในฐานะผู้บริจาคทรัพย์ โครงการ “ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างสภาคณะกรรมการพระนักศึกษา” มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในการบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพริ้นเตอร์ ๑ ชุด แก่โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา จาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) จากทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับประทานเกียรติบัตรในการปฏิบัติภารกิจพระพุทธศาสนาดีเด่นในด้านการ ศึกษา จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในการบริจาคทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับเกียติบัตร ในการเป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) จำนวน ๕๓,๗๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จาก พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๙ ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น
๑๑.๓ ด้านการสาธารณูปการ
พ.ศ. ๒๕๒๘ พัฒนาวัดป่าแสงอรุณ ให้มีสภาพสมบูรณ์ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนกระทั่ง ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับยกย่องจาก สภาตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ว่าเป็นวัดพัฒนาก้าวหน้าที่สุดในรอบ ๓ ปี ของตำบลพระลับ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ของกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๗ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานเกียรติบัตร พัด ไตรจีวร และย่ามเชิดชูเกียรติ ณ วัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับประทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมาก ด้านการสาธารณูปการ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึก สว. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างสิมอีสาน (อุโบสถ) และหอระฆังทรงอีสานประยุกต์ ๔ หลัง
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นประธานก่อสร้างศาลาการเปรียญ – อุโบสถ – ฌาปนสถาน วัดต่างๆ ในหลายจังหวัด จนถึงปัจจุบัน ( วัดป่าสุเมธาราม อ.เมือง, วัดกลางธรรมนิมิต กระนวน, วัดป่าศรีชมพู สีชมพู)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับประทานเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างซุ้มประตู ด้านทิศตะวันออก ๑ ซุ้ม ขนาดใหญ่ ราคา ก่อสร้าง ๕๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาท)
พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างถนนคอนกรีตภายในวัดขนาดความกว้าง ๕ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร ระยะทาง ๑,๒๑๔.๖ เมตร ราคาก่อสร้าง ๒,๙๖๕,๕๘๒.๕๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
พ.ศ. ๒๕๔๖ สร้างลานอเนกประสงค์หน้าสิมอีสาน (โบสถ์) เป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๒๙ เมตร ความยาว ๓๐ เมตร รวมราคาก่อสร้าง ๔๐๘,๙๐๐ บาท (สี่แสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้างศาลาพระไม้-ใบลาน ซึ่งมีขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ราคาก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้างศาลาพระบูรพาจารย์ ๑ หลัง ซึ่งมีขนาดความกว้าง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร ราคาก่อสร้าง ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้างโรงครัว ๓ หลัง หลังที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หลังที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หลังที่ ๓ ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร รวมราคาก่อสร้าง ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้างน้ำ-ห้องสุขา ด้านทิศตะวันออก (ใหญ่) ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑ เมตร มี ๓๔ ห้อง ๑ หลัง รวม ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้างสุเมธอาศรม และลานธรรม ๑ แห่ง รวมราคาก่อสร้าง ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้างที่พักผ่อน ทรงหกเหลี่ยม ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร ๒ หลัง ราคาก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อสร้างสิมอีสานประยุกต์ (โบสถ์) สถาปัตยกรรมแบบอีสานตอนบนผสมผสาน กับสถาปัตยกรรมส่วนกลาง เพื่อให้สวยสดโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีขนาดความกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สูงจากพื้นดินเดิม ๖๐ เมตร เสา ๕๒ ต้น หน้าต่าง ๑๔ ช่อง ประตู ๓ ช่อง หลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาแบบโบราณ มีหอระฆัง ๔ หอ ล้อมรอบด้วยกำแพงที่มั่นคงถาวรโดยตลอด ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวม ๑๐ ปี สิ้นงบประมาณในการ ก่อสร้าง ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านบาท รวมทั้งทองคำที่ปลียอดสิมอีสาน)
พ.ศ. ๒๕๔๘ หอประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ขนาดความกว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร จำนวนหนึ่งหลัง สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง ๗ ล้านบาท
พ.ศ. ๒๕๔๘ สร้างศาลา ๖๐ ปี ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร รวมสองหลัง สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อสร้างศาลา ๖๑ ปี ขนาดความกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๘ เมตร จำนวนหนึ่งหลัง สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อสร้างศาลาไม้พันปี ขนาดความกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จำนวนหนึ่งหลัง สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการก่อสร้างศาลาผู้ปฎิบัติธรรม ขนาดความกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๗๘ เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) พร้อมห้องน้ำ-สุขา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก่อสร้างศาลาริมน้ำ ๖๖ ปี ๒ หลัง เพื่อถวายการต้อนรับพระมหาเถระ และแขกผู้มีเกียรติ ใช้งบประมาณ ๑,๐๐๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับภูมิทัศน์หน้าเมรุ-ถมสระน้ำเก่า-เทคอนกรีต รอบเมรุ ทาสีเมรุใหม่ ใช้งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก่อสร้างตำหนักสมเด็จฯ ๑ หลัง สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ขนาดความกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หลังคามุงกระเบื้องตราช้างแบบใหม่ล่าสุด พื้นปูด้วยกระเบื้องแบบใหม่ ใช้งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๑๑.๔ ด้านการสาธารณสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับเข็มจำลองโนม่าร์ จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับประทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมาก ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึก สว. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับโล่รางวัลดีเด่นผู้สนับสนุนงานประชาสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จาก รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะผู้สนับสนุน การวิ่งเฉลิม พระเกียรติโคกสีมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะผู้ร่วมเชิดชูคุณค่าและสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับโล่เกียรติยศ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี จากรองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะผู้สนับสนุน โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญผู้ต้องขัง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จาก ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๔๗ จาก อธิบดีกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดโครงอุปาทบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๙๓ รูป รวม ๗ วัน ณ วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น โดย พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
-โครงการ เดิน – วิ่ง การกุศลวิสาขบูชา ณ ถนนภูมิธรรมหน้าวัดป่าแสงอรุณขอนแก่น วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๑๙ น.
- โครงการทำบุญตักบาตร และบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
 
รับรองตามนี้
 พระธรรมดิลก  ( เจ้าของประวัติ )
เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)
เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ  สำนักงานฯ  Email: info@thammayoot.com
ที่มา    http://www.thammayoot.com/blog/?p=36
-----------------------------------------------------------------
ขอแนะนำเว็บไซต์ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)  www.watsrijan.com
เว็บไซต์ สำนักงาน เจ้าคณะภาค9 ธรรมยุต (วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น)  www.thammayoot.com

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น